پیشنهاد ویژه
پیشنهاد ویژه
پیشنهاد ویژه عطرهای رویایی و آرامش بخش دیور زنانه در بوشهر

توضیحات آگهی

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0c5b64640478ad868e7dd6bd990d5e757b28133e_1603194948.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم زنانه دیور مدل Miss Dior Absolutely Blooming حجم 100 میلی لیتر

ادو پرفیوم زنانه دیور مدل Miss Dior Absolutely Blooming حجم 100 میلی لیتر
ادو پرفیوم زنانه دیور مدل Miss Dior Absolutely Blooming حجم 100 میلی لیتر
۴,۷۸۰,۰۰۰ تومان
۷۸.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121087088.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم زنانه دیور مدل Jadore حجم 100 میلی لیتر

ادو پرفیوم زنانه دیور مدل Jadore حجم 100 میلی لیتر
ادو پرفیوم زنانه دیور مدل Jadore حجم 100 میلی لیتر
۳,۸۱۸,۰۰۰ تومان
۸۲.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111917739.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم زنانه دیور مدل Addict حجم 100 میلی لیتر

ادو پرفیوم زنانه دیور مدل Addict حجم 100 میلی لیتر
ادو پرفیوم زنانه دیور مدل Addict حجم 100 میلی لیتر
۳,۷۵۳,۷۰۰ تومان
۷۵.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114352060.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم زنانه دیور مدل Oud Ispahan حجم 125 میلی لیتر

ادو پرفیوم زنانه دیور مدل Oud Ispahan حجم 125 میلی لیتر
ادو پرفیوم زنانه دیور مدل Oud Ispahan حجم 125 میلی لیتر
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰.۱۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/98caf4ea116626eddbb808b8131e245e3d8a4013_1622701975.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم زنانه روونا مدل Dior J Adore حجم 100 میلی لیتر

ادو پرفیوم زنانه روونا مدل Dior J Adore حجم 100 میلی لیتر
ادو پرفیوم زنانه روونا مدل Dior J Adore حجم 100 میلی لیتر
۲۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/232339.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم زنانه دیور مدل Pure Poison حجم 100 میلی لیتر

ادو پرفیوم زنانه دیور مدل Pure Poison حجم 100 میلی لیتر
ادو پرفیوم زنانه دیور مدل Pure Poison حجم 100 میلی لیتر
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۷۹.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c9012494dc8ecc93aa9804f348871d873be4265b_1603194052.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو تویلت زنانه دیور مدل Miss Dior Blooming Bouquet حجم 100 میلی لیتر

ادو تویلت زنانه دیور مدل Miss Dior Blooming Bouquet حجم 100 میلی لیتر
ادو تویلت زنانه دیور مدل Miss Dior Blooming Bouquet حجم 100 میلی لیتر
۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
۷۸.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/785b87890259c8ee571c4aa9cc1c8f1c3d529b28_1594121152.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم زنانه دیور مدل Miss Dior 2017 حجم 100 میلی لیتر

ادو پرفیوم زنانه دیور مدل Miss Dior 2017 حجم 100 میلی لیتر
ادو پرفیوم زنانه دیور مدل Miss Dior 2017 حجم 100 میلی لیتر
۴,۲۷۹,۰۰۰ تومان
۲۸.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/af13e675c8e81e30389fe3ec39d205effa49e8ca_1603191395.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو تویلت زنانه دیور مدل Addict Eau Fraiche (2014) حجم 100 میلی لیتر

ادو تویلت زنانه دیور مدل Addict Eau Fraiche (2014) حجم 100 میلی لیتر
ادو تویلت زنانه دیور مدل Addict Eau Fraiche (2014) حجم 100 میلی لیتر
۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121125933.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم زنانه دیور مدل Hypnotic Poison حجم 100 میلی لیتر

ادو پرفیوم زنانه دیور مدل Hypnotic Poison حجم 100 میلی لیتر
ادو پرفیوم زنانه دیور مدل Hypnotic Poison حجم 100 میلی لیتر
۴,۰۹۹,۰۰۰ تومان
۱۰.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/248548.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو تویلت زنانه دیور مدل Hypnotic Poison حجم 100 میلی لیتر

ادو تویلت زنانه دیور مدل Hypnotic Poison حجم 100 میلی لیتر
ادو تویلت زنانه دیور مدل Hypnotic Poison حجم 100 میلی لیتر
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4405490.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادوتویلت زنانه دیور مدل Jadore In Joy حجم 100 میلی لیتر

ادوتویلت زنانه دیور مدل Jadore In Joy حجم 100 میلی لیتر
ادوتویلت زنانه دیور مدل Jadore In Joy حجم 100 میلی لیتر
۴,۰۹۸,۰۰۰ تومان
۱۰.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f25c82f47d8fb4634de87c0c1b877d56620ec190_1598429445.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست ادو پرفیوم زنانه دیور مدل J`adore حجم 75 میلی لیتر

ست ادو پرفیوم زنانه دیور مدل J`adore حجم 75 میلی لیتر
ست ادو پرفیوم زنانه دیور مدل J`adore حجم 75 میلی لیتر
۳,۹۵۰,۰۰۰
٪۲۱
۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۳۹۵۰۰۰۰۰
٪۲۱
۱۲.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/214586.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو تویلت زنانه دیور مدل Dune حجم 100 میلی‌ لیتر

ادو تویلت زنانه دیور مدل Dune حجم 100 میلی‌ لیتر
ادو تویلت زنانه دیور مدل Dune حجم 100 میلی‌ لیتر
۳,۰۵۲,۰۰۰ تومان
۰۵.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3b8dd566f92dafe244b8abd0d7ee60e548a7ba99_1636286182.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم زنانه دیور مدل JAdore Infinissime حجم 100 میلی لیتر

ادو پرفیوم زنانه دیور مدل JAdore Infinissime حجم 100 میلی لیتر
ادو پرفیوم زنانه دیور مدل JAdore Infinissime حجم 100 میلی لیتر
۴,۹۰۰,۰۰۰
٪۱۰
۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰۰۰۰۰۰
٪۱۰
۳۹.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4661256.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم زنانه دیور مدل جوی حجم 90 میلی لیتر

ادو پرفیوم زنانه دیور مدل جوی حجم 90 میلی لیتر
ادو پرفیوم زنانه دیور مدل جوی حجم 90 میلی لیتر
۳,۸۴۵,۰۰۰ تومان
۸۵.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/562927.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو تویلت زنانه دیور مدل Addict Eau Fraiche (2014) حجم 100 میلی لیتر

ادو تویلت زنانه دیور مدل Addict Eau Fraiche (2014) حجم 100 میلی لیتر
ادو تویلت زنانه دیور مدل Addict Eau Fraiche (2014) حجم 100 میلی لیتر
۴,۰۹۹,۰۰۰ تومان
۱۰.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3d02c0fa7b9b54abe64610aac3cff4a12c14dbd5_1612861626.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم زنانه دیور مدل Poison Girl حجم 100 میلی لیتر

ادو پرفیوم زنانه دیور مدل Poison Girl حجم 100 میلی لیتر
ادو پرفیوم زنانه دیور مدل Poison Girl حجم 100 میلی لیتر
۴,۵۳۲,۰۰۰ تومان
۵۳.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/225205.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم زنانه دیور J`Adore Voile de Parfum حجم 100 میلی لیتر

ادو پرفیوم زنانه دیور J`Adore Voile de Parfum حجم 100 میلی لیتر
ادو پرفیوم زنانه دیور J`Adore Voile de Parfum حجم 100 میلی لیتر
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/325155.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو تویلت زنانه دیور مدل Dolce Vita حجم 100 میلی لیتر

ادو تویلت زنانه دیور مدل Dolce Vita حجم 100 میلی لیتر
ادو تویلت زنانه دیور مدل Dolce Vita حجم 100 میلی لیتر
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/505220.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم زنانه دیور مدل Miss Dior حجم 100 میلی لیتر

ادو پرفیوم زنانه دیور مدل Miss Dior حجم 100 میلی لیتر
ادو پرفیوم زنانه دیور مدل Miss Dior حجم 100 میلی لیتر
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۷۵.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/100811.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو تویلت زنانه دیور مدل Addict حجم 100 میلی لیتر

ادو تویلت زنانه دیور مدل Addict حجم 100 میلی لیتر
ادو تویلت زنانه دیور مدل Addict حجم 100 میلی لیتر
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶۰.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/230801.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو تویلت زنانه دیور مدل Forever and Ever حجم 100 میلی لیتر

ادو تویلت زنانه دیور مدل Forever and Ever حجم 100 میلی لیتر
ادو تویلت زنانه دیور مدل Forever and Ever حجم 100 میلی لیتر
۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4af10822535d75ef4e8138c064e7d1f611fcc732_1603190397.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پرفیوم زنانه دیور مدل Miss Dior Le Parfum حجم 75 میلی لیتر

پرفیوم زنانه دیور مدل Miss Dior Le Parfum حجم 75 میلی لیتر
پرفیوم زنانه دیور مدل Miss Dior Le Parfum حجم 75 میلی لیتر
۴,۹۰۰,۰۰۰
٪۵
۴,۶۵۵,۰۰۰ تومان
۴۹۰۰۰۰۰۰
٪۵
۶۶.۴میلیونتومان

کریستین دیور، طراح مد، در فرانسه متولد شد و با خلق لباس های “ظاهر جدید”، رنگ و بویی جدید به دنیایی مد داد – لباس های اغراق شده ای که به انحنای زنانه بدن خانم‌ها تاکید دارد.
پیشینه مد دیور شامل کار برای/در کنار سایر افراد مشهور دنیای مد (و عطر) در اواسط قرن بیستم بود. او با کار برای رابرت پیگه وارد تجارت مد شد و بعدها در لوسیان للونگ با یک طراح برتر و آینده دار، پیر بالمین کار کرد. دیور “ظاهر جدید” را در سال 1947 معرفی کرد. این کار نشان دهنده عزیمت جدی از سبک های ساده و با مصرف کم پارچه مربوط به جنگ جهانی دوم بود و تاثیر بسیار زیادی بر لباس های زنان داشت و همچنین به بازسازی پاریس به عنوان پایتخت مد روز جهان نیز کمک کرد.
خانه مد دیور برای مطابقت با مدل های جدید خود کمپانی دیور پرفیومز را افتتاح و از اولین عطرش در سال 1947 رونمایی کرد: میس دیور، که به خاطر خواهر طراح کاترینا این نام را گرفته است.
کریستین دیور در سال 1957 درگذشت، اما خانه های مد و عطر که نام او را دارند همچنان زنده و فعال هستند. نام تجاری دیور به دلیل مجموعه های لباس اختصاصی سطح بالا، لباس های دوخته شده مجلل، لوازم آرایشی و عطرهای لوکس، در سراسر جهان شناخته شده است. امروزه، کریستین دیور هلدینگ اصلی مجموعه شرکت های چند ملیتی کالاهای لوکس LVMH است.

دیدگاه خود را بیان کنید

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پیشنهاد ویژه عطرهای رویایی و آرامش بخش دیور زنانه در بوشهر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

باز کردن چت
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم