پیشنهاد ویژه
پیشنهاد ویژه
اکسسوری گروه  بی تی اس

توضیحات آگهی

گروه کیپاپ بی تی اس

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6e9a2b16a93c8ede41cf9097e000e34dd280939d_1598874994.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیکسل طرح گروه بی تی اس کد 128 مجموعه 12 عددی

پیکسل طرح گروه بی تی اس کد 128 مجموعه 12 عددی
پیکسل طرح گروه بی تی اس کد 128 مجموعه 12 عددی

٪

۱۴,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/20d2ccc1fd5ef9005bedc6c0c4c0dab39eac75be_1605875294.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آویز تزیینی مدل بی تی اس کد bts 05 مجموعه 8 عددی

آویز تزیینی مدل بی تی اس کد bts 05 مجموعه 8 عددی
آویز تزیینی مدل بی تی اس کد bts 05 مجموعه 8 عددی

٪

۱۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113794523.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گردنبند طرح بی تی اس کد pf15

گردنبند طرح بی تی اس کد pf15
گردنبند طرح بی تی اس کد pf15

٪

۲۱,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116758499.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تی شرت زنانه به رسم طرح بی تی اس کد 436

تی شرت زنانه به رسم طرح بی تی اس کد 436
تی شرت زنانه به رسم طرح بی تی اس کد 436

۱۰٪

۳۵,۶۰۰

۳۱,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a31ffa6611b0425c2ffc4e3974bf319dfa08062a_1611480103.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تابلو شاسی مدل بی تی اس کد 5

تابلو شاسی مدل بی تی اس کد 5
تابلو شاسی مدل بی تی اس کد 5

٪

۶,۴۶۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5bca74ca9f9dc4f5c1f82df805319a9bb1c78e11_1605386976.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آویز تزیینی طرح بی تی اس مدل b7 مجموعه 4 عددی

آویز تزیینی طرح بی تی اس مدل b7 مجموعه 4 عددی
آویز تزیینی طرح بی تی اس مدل b7 مجموعه 4 عددی

٪

۷,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7008c6e5f40fef797120cffc623958627bee99bb_1604407036.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نشانگر کتاب طرح بی تی اس مدل B3 مجموعه 8 عددی

نشانگر کتاب طرح بی تی اس مدل B3 مجموعه 8 عددی
نشانگر کتاب طرح بی تی اس مدل B3 مجموعه 8 عددی

٪

۱۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7a86bc5cf186dcb9d705fc751880785054fbfb60_1609610586.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تابلو شاسی مدل گروه بی تی اس کد72

تابلو شاسی مدل گروه بی تی اس کد72
تابلو شاسی مدل گروه بی تی اس کد72

٪

۹,۶۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2fb25a77882ac0fcbe6869564de783d322b223e2_1605702607.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک تزیینی طرح دست و قلب بی تی اس مدل ma193

ماسک تزیینی طرح دست و قلب بی تی اس مدل ma193
ماسک تزیینی طرح دست و قلب بی تی اس مدل ma193

٪

۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111624104.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کاور کوسن طرح بی تی اس

کاور کوسن طرح بی تی اس
کاور کوسن طرح بی تی اس

٪

۳۹,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0b1106274412fab030a61bb8eb886398a7f8959c_1605387321.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آویز تزیینی طرح بی تی اس مدل b9 مجموعه 4 عددی

آویز تزیینی طرح بی تی اس مدل b9 مجموعه 4 عددی
آویز تزیینی طرح بی تی اس مدل b9 مجموعه 4 عددی

٪

۱۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0de8c932bcdc809774a3fe9d5e12a3a6c2e938f0_1598948838.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آویز تزیینی طرح بی تی اس مدل BC1 مجموعه 12 عددی

آویز تزیینی طرح بی تی اس مدل BC1 مجموعه 12 عددی
آویز تزیینی طرح بی تی اس مدل BC1 مجموعه 12 عددی

٪

۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7d8046c4471db5ea56e9eebf9e3c8571181270b1_1596742333.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آویز تزیینی طرح بی تی اس مدل b2 مجموعه 4 عددی

آویز تزیینی طرح بی تی اس مدل b2 مجموعه 4 عددی
آویز تزیینی طرح بی تی اس مدل b2 مجموعه 4 عددی

٪

۱۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113781115.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گردنبند طرح بی تی اس BTS کد PF3

گردنبند طرح بی تی اس BTS کد PF3
گردنبند طرح بی تی اس BTS کد PF3

٪

۲۱,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/87638f5bec727d8a0e72222077e079bcf8152660_1603190233.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اینورتر اس بی تی مدل L450N با ظرفیت 7.5 کیلووات

اینورتر اس بی تی مدل L450N با ظرفیت 7.5 کیلووات
اینورتر اس بی تی مدل L450N با ظرفیت 7.5 کیلووات

٪

۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8212448ad8f4e53067ae49a73509b97d92f2e903_1599323176.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تابلو شاسی طرح بی تی اس مدل BS00249

تابلو شاسی طرح بی تی اس مدل BS00249
تابلو شاسی طرح بی تی اس مدل BS00249

٪

۱۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7e0dfcf353192283e6295ea895d078a22f774cf7_1612870450.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک تزیینی کیسمی طرح بی تی اس کد ۱۶۶

ماسک تزیینی کیسمی طرح بی تی اس کد ۱۶۶
ماسک تزیینی کیسمی طرح بی تی اس کد ۱۶۶

۱۵٪

۲۰,۰۰۰

۱۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8e510191a931fc289b55f51bcc83418fdf0e5d32_1597628059.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تابلو شاسی طرح بی تی اس مدل 04

تابلو شاسی طرح بی تی اس مدل 04
تابلو شاسی طرح بی تی اس مدل 04

٪

۳,۳۳۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6adabbcb997de7f1bf3577569c5a286bc557cac9_1608728420.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیف پول طرح دختر و بی تی اس مدل pk88

کیف پول طرح دختر و بی تی اس مدل pk88
کیف پول طرح دختر و بی تی اس مدل pk88

٪

۲۲,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121322237.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تابلو طرح بی تی اس کد T247

تابلو طرح بی تی اس کد T247
تابلو طرح بی تی اس کد T247

٪

۲۸,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a569d232a368bf2520e20a0f62a4e3bf530a02a5_1600768899.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پرچم رومیزی طرح بی تی اس BTS کد pr117

پرچم رومیزی طرح بی تی اس BTS کد pr117
پرچم رومیزی طرح بی تی اس BTS کد pr117

٪

۲۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e9b7afb496154996dbba792146a12c246d788aff_1605002487.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آویز تزیینی طرح بی تی اس مدل J-Hope1 مجموعه 4 عددی

آویز تزیینی طرح بی تی اس مدل J-Hope1 مجموعه 4 عددی
آویز تزیینی طرح بی تی اس مدل J-Hope1 مجموعه 4 عددی

٪

۱۳,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0653f6de2726947d366757ddf3b900ea7863aea3_1608193766.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پوستر ماهتاب مدل بی تی اس کد 7195

پوستر ماهتاب مدل بی تی اس کد 7195
پوستر ماهتاب مدل بی تی اس کد 7195

٪

۶,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5a328229d421ca9d61c4223629faee9de577cf95_1607354498.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک تزیینی مدل BTS بی تی اس کد 056

ماسک تزیینی مدل BTS بی تی اس کد 056
ماسک تزیینی مدل BTS بی تی اس کد 056

٪

۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/156137b00557efc379e2c5d94df1e9564087f503_1600011286.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آویز تزیینی طرح بی تی اس مدل b6 مجموعه 8 عددی

آویز تزیینی طرح بی تی اس مدل b6 مجموعه 8 عددی
آویز تزیینی طرح بی تی اس مدل b6 مجموعه 8 عددی

٪

۲۱,۰۰۰ تومان

دیدگاه خود را بیان کنید

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اکسسوری گروه بی تی اس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

باز کردن چت
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم