پیشنهاد ویژه
شماره آگهی: 10745
پیشنهاد ویژه
گیتار

توضیحات آگهی

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ee3967c3a0a01d632c61e6283353b8d742e7e196_1603870067.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک وفائی مدل MV x

گیتار کلاسیک وفائی مدل MV x
گیتار کلاسیک وفائی مدل MV x
۲,۷۸۰,۰۰۰
٪۶۱
۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114157606.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک مدل NE2

گیتار کلاسیک مدل NE2
گیتار کلاسیک مدل NE2
۸۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/26374.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک یاماها مدل C40

گیتار کلاسیک یاماها مدل C40
گیتار کلاسیک یاماها مدل C40
۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/237746.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک یاماها مدل C70

گیتار کلاسیک یاماها مدل C70
گیتار کلاسیک یاماها مدل C70
۴,۴۶۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1c0779c7fd317f256e8a44e1b2fe2a0f9c2ffc23_1605940151.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک آوا مدل S20-A

گیتار کلاسیک آوا مدل S20-A
گیتار کلاسیک آوا مدل S20-A
۷۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dc93c03040af67ce6266c49be9a84a77f6c331ab_1602579650.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک مدل c40

گیتار کلاسیک مدل c40
گیتار کلاسیک مدل c40
۱,۲۵۰,۰۰۰
٪۱۲
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/36490.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک یاماها مدل C80

گیتار کلاسیک یاماها مدل C80
گیتار کلاسیک یاماها مدل C80
۵,۵۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1377159.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک آلمانزا مدل 435-CW Thin

گیتار کلاسیک آلمانزا مدل 435-CW Thin
گیتار کلاسیک آلمانزا مدل 435-CW Thin
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a003a1b52fe46dffc8b5a87be073a5ee3a8b2e8a_1605940224.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک آوا مدل S20-C

گیتار کلاسیک آوا مدل S20-C
گیتار کلاسیک آوا مدل S20-C
۸۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b772b7cccd60914c11af46ef3291eb733f7aa0ef_1605940189.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک آوا مدل S20-B

گیتار کلاسیک آوا مدل S20-B
گیتار کلاسیک آوا مدل S20-B
۷۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120746824.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک کینگ مدل k01

گیتار کلاسیک کینگ مدل k01
گیتار کلاسیک کینگ مدل k01
۸۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4b3565804b289e83d744943c2449fc77e1ed14e2_1604989207.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک کوردوبا مدل c1

گیتار کلاسیک کوردوبا مدل c1
گیتار کلاسیک کوردوبا مدل c1
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/12fce08212928ef8d0638ac089260700ea6cb3d3_1614154478.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک آوا مدل S20-W

گیتار کلاسیک آوا مدل S20-W
گیتار کلاسیک آوا مدل S20-W
۷۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4430586.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار الکتریک کورت مدل Aero Custom به همراه کیس حمل

گیتار الکتریک کورت مدل Aero Custom به همراه کیس حمل
گیتار الکتریک کورت مدل Aero Custom به همراه کیس حمل
۱۵,۳۴۰,۰۰۰
٪۱۰
۱۳,۸۰۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1003234.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار الکتریک فندر مدل Squier Bullet Strat with Tremolo Brown Sunburst

گیتار الکتریک فندر مدل Squier Bullet Strat with Tremolo Brown Sunburst
گیتار الکتریک فندر مدل Squier Bullet Strat with Tremolo Brown Sunburst
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fe51eb7ee3afcc89bd8c50bc44b72f95c6f40325_1601527652.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار الکتریک آیبانز مدل PM2AA

گیتار الکتریک آیبانز مدل PM2AA
گیتار الکتریک آیبانز مدل PM2AA
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3432083.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک یاماها مدل C40M

گیتار کلاسیک یاماها مدل C40M
گیتار کلاسیک یاماها مدل C40M
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/657e250e50fb514c5ffa1c3cedee0924997b1c11_1601575748.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار آکوستیک آیبانز مدل PF2MH-OPN

گیتار آکوستیک آیبانز مدل PF2MH-OPN
گیتار آکوستیک آیبانز مدل PF2MH-OPN
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120778465.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک کینگ مدل K1-01

گیتار کلاسیک کینگ مدل K1-01
گیتار کلاسیک کینگ مدل K1-01
۸۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120828952.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک یاماها مدل CG162S

گیتار کلاسیک یاماها مدل CG162S
گیتار کلاسیک یاماها مدل CG162S
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
٪۱۷
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f785628b749c94c072986ed0e276c5de59de1874_1605002042.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار متاع پور مدل 002

گیتار متاع پور مدل 002
گیتار متاع پور مدل 002
۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120570663.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک کینگ مدل K1

گیتار کلاسیک کینگ مدل K1
گیتار کلاسیک کینگ مدل K1
۸۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/79f9ed7cf42da0f4726f4b4b799dcf493b5d5b95_1604292489.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک آوا مدل S30

گیتار کلاسیک آوا مدل S30
گیتار کلاسیک آوا مدل S30
۹۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/195365.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک مانوئل رودریگز مدل C1

گیتار کلاسیک مانوئل رودریگز مدل C1
گیتار کلاسیک مانوئل رودریگز مدل C1
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120570619.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک کینگ مدل K2

گیتار کلاسیک کینگ مدل K2
گیتار کلاسیک کینگ مدل K2
۸۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120778293.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک کینگ مدل K1-1

گیتار کلاسیک کینگ مدل K1-1
گیتار کلاسیک کینگ مدل K1-1
۸۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/539887.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار فلامنکو الحمبرا مدل 4F سایز 4/4

گیتار فلامنکو الحمبرا مدل 4F سایز 4/4
گیتار فلامنکو الحمبرا مدل 4F سایز 4/4
۲۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/475687.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار آکوستیک یاماها مدل F370

گیتار آکوستیک یاماها مدل F370
گیتار آکوستیک یاماها مدل F370
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121635094.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار باس یاماها مدل BB 234

گیتار باس یاماها مدل BB 234
گیتار باس یاماها مدل BB 234
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110818241.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار الکتریک آیبانز مدل RG950WFMZ-TGE

گیتار الکتریک آیبانز مدل RG950WFMZ-TGE
گیتار الکتریک آیبانز مدل RG950WFMZ-TGE
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120434880.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار آکوستیک الحمبرا مدل کونکا w300b

گیتار آکوستیک الحمبرا مدل کونکا w300b
گیتار آکوستیک الحمبرا مدل کونکا w300b
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112175322.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک یاماها مدل CG122-MC

گیتار کلاسیک یاماها مدل CG122-MC
گیتار کلاسیک یاماها مدل CG122-MC
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111365896.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار پارسی مدل M2

گیتار پارسی مدل M2
گیتار پارسی مدل M2
۱,۲۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3917215.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک مالاگا مدل M1

گیتار کلاسیک مالاگا مدل M1
گیتار کلاسیک مالاگا مدل M1
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/afcc05e122267c8682c8fd033754d8cedc79169c_1615838600.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار الکتریک یاماها کد1

گیتار الکتریک یاماها کد1
گیتار الکتریک یاماها کد1
۷,۲۵۰,۰۰۰
٪۱۹
۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/edd1d9f24698137edb8964a9c8ce1bb9947c4f30_1601563108.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار الکتریک آیبانز مدل RGIR 37BFE-BKF

گیتار الکتریک آیبانز مدل RGIR 37BFE-BKF
گیتار الکتریک آیبانز مدل RGIR 37BFE-BKF
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دیدگاه خود را بیان کنید

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گیتار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب‌ها:
باز کردن چت
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم