پیشنهاد ویژه
پیشنهاد ویژه
فروش ویژه عطر و ادکلن مردانه دانهیل در یاسوج

توضیحات آگهی

 

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/217233.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو تویلت مردانه دانهیل مدل Alfred Dunhill حجم 75 میلی لیتر

ادو تویلت مردانه دانهیل مدل Alfred Dunhill حجم 75 میلی لیتر
ادو تویلت مردانه دانهیل مدل Alfred Dunhill حجم 75 میلی لیتر
۶۶۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/386813.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو تویلت مردانه دانهیل مدل Desire Red حجم 100 میلی لیتر

ادو تویلت مردانه دانهیل مدل Desire Red حجم 100 میلی لیتر
ادو تویلت مردانه دانهیل مدل Desire Red حجم 100 میلی لیتر
۷۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/200609.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو تویلت مردانه دانهیل لاندن مدل Desire Blue حجم 100 میلی لیتر

ادو تویلت مردانه دانهیل لاندن مدل Desire Blue حجم 100 میلی لیتر
ادو تویلت مردانه دانهیل لاندن مدل Desire Blue حجم 100 میلی لیتر
۷۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1004364.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو تویلت مردانه دانهیل مدل Dunhill Pursuit حجم 75 میلی لیتر

ادو تویلت مردانه دانهیل مدل Dunhill Pursuit حجم 75 میلی لیتر
ادو تویلت مردانه دانهیل مدل Dunhill Pursuit حجم 75 میلی لیتر
۷۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/691484.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم مردانه دانهیل مدل Icon Absolute حجم 100 میلی لیتر

ادو پرفیوم مردانه دانهیل مدل Icon Absolute حجم 100 میلی لیتر
ادو پرفیوم مردانه دانهیل مدل Icon Absolute حجم 100 میلی لیتر
۱,۷۳۹,۰۰۰
٪۲۰
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷۳۹۰۰۰۰
٪۲۰
۳۹.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/427418.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم مردانه دانهیل Icon حجم 100ml

ادو پرفیوم مردانه دانهیل Icon حجم 100ml
ادو پرفیوم مردانه دانهیل Icon حجم 100ml
۱,۴۳۹,۰۰۰ تومان
۴۴.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0adbbff15593881001396f30ebe0c0c1407f82f8_1597647456.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادوکلن مردانه دانهیل مدل دیزایر بلو حجم 100 میلی لیتر

ادوکلن مردانه دانهیل مدل دیزایر بلو حجم 100 میلی لیتر
ادوکلن مردانه دانهیل مدل دیزایر بلو حجم 100 میلی لیتر
۸۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/378913.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو تویلت مردانه دانهیل مدل Dunhill Fresh حجم 100 میلی لیتر

ادو تویلت مردانه دانهیل مدل Dunhill Fresh حجم 100 میلی لیتر
ادو تویلت مردانه دانهیل مدل Dunhill Fresh حجم 100 میلی لیتر
۶۵۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4561992.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو تویلت مردانه دانهیل مدل desire extreme حجم 100 میلی لیتر

ادو تویلت مردانه دانهیل مدل desire extreme حجم 100 میلی لیتر
ادو تویلت مردانه دانهیل مدل desire extreme حجم 100 میلی لیتر
۷۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1859d5113de59e4704829504b9834e0da3123dda_1594120938.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادوتویلت مردانه دانهیل مدل Brown حجم 75میلی لیتر

ادوتویلت مردانه دانهیل مدل Brown حجم 75میلی لیتر
ادوتویلت مردانه دانهیل مدل Brown حجم 75میلی لیتر
۶۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/290189.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو تویلت مردانه دانهیل لاندن مدل Desire Black حجم 100 میلی لیتر

ادو تویلت مردانه دانهیل لاندن مدل Desire Black حجم 100 میلی لیتر
ادو تویلت مردانه دانهیل لاندن مدل Desire Black حجم 100 میلی لیتر
۷۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119096051.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم مردانه دانهیل مدل Century حجم 135 میلی لیتر

ادو پرفیوم مردانه دانهیل مدل Century حجم 135 میلی لیتر
ادو پرفیوم مردانه دانهیل مدل Century حجم 135 میلی لیتر
۸۲۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/364722.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو تویلت مردانه دانهیل مدل Black حجم 100 میلی لیتر

ادو تویلت مردانه دانهیل مدل Black حجم 100 میلی لیتر
ادو تویلت مردانه دانهیل مدل Black حجم 100 میلی لیتر
۸۷۵,۰۰۰
٪۲۰
۶۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/89713.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم مردانه دانهیل مدل Icon Elite حجم 100 میلی لیتر

ادو پرفیوم مردانه دانهیل مدل Icon Elite حجم 100 میلی لیتر
ادو پرفیوم مردانه دانهیل مدل Icon Elite حجم 100 میلی لیتر
۱,۴۵۴,۰۰۰ تومان
۴۵.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/172229.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو تویلت مردانه دانهیل Edition حجم100ml

ادو تویلت مردانه دانهیل Edition حجم100ml
ادو تویلت مردانه دانهیل Edition حجم100ml
۸۷۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/01363e304e401d5575a3185c5e7757e4f0d4075d_1627642968.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم مردانه دانهیل مدل Century Blue حجم 135 میلی لیتر

ادو پرفیوم مردانه دانهیل مدل Century Blue حجم 135 میلی لیتر
ادو پرفیوم مردانه دانهیل مدل Century Blue حجم 135 میلی لیتر
۱,۱۱۷,۷۰۰ تومان
۱۲.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/139096.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو تویلت مردانه دانهیل 51.3Nحجم 100ml

ادو تویلت مردانه دانهیل 51.3Nحجم 100ml
ادو تویلت مردانه دانهیل 51.3Nحجم 100ml
۷۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112921093.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم مردانه دانهیل مدل Icon Racing حجم 100 میلی لیتر

ادو پرفیوم مردانه دانهیل مدل Icon Racing حجم 100 میلی لیتر
ادو پرفیوم مردانه دانهیل مدل Icon Racing حجم 100 میلی لیتر
۱,۶۴۸,۰۰۰ تومان
۶۵.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/003ac78bc3246d7aae493d32cd90f2720aacde74_1635775562.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم مردانه دانهیل مدل Icon Racing  حجم 100 میلی لیتر

ادو پرفیوم مردانه دانهیل مدل Icon Racing  حجم 100 میلی لیتر
ادو پرفیوم مردانه دانهیل مدل Icon Racing  حجم 100 میلی لیتر
۱,۷۰۰,۰۰۰
٪۲۴
۱,۲۹۹,۰۰۰ تومان
۱۷۰۰۰۰۰۰
٪۲۴
۳۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113299673.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو تویلت مردانه دانهیل مدل Ocean حجم 100 میلی لیتر

ادو تویلت مردانه دانهیل مدل Ocean حجم 100 میلی لیتر
ادو تویلت مردانه دانهیل مدل Ocean حجم 100 میلی لیتر
۸۴۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/978e0a47fbf96aad53c7d5e27a1cfca8b750209b_1636295334.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو تویلت مردانه دانهیل مدل Desire Gold حجم 100 میلی لیتر

ادو تویلت مردانه دانهیل مدل Desire Gold حجم 100 میلی لیتر
ادو تویلت مردانه دانهیل مدل Desire Gold حجم 100 میلی لیتر
۱,۱۰۰,۰۰۰
٪۲۰
۸۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4259485.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو تویلت مردانه دانهیل مدل d حجم 100 میلی لیتر

ادو تویلت مردانه دانهیل مدل d حجم 100 میلی لیتر
ادو تویلت مردانه دانهیل مدل d حجم 100 میلی لیتر
۹۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/311643.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو تویلت مردانه دانهیل Customحجم 100ml

ادو تویلت مردانه دانهیل Customحجم 100ml
ادو تویلت مردانه دانهیل Customحجم 100ml
۹۳۰,۰۰۰
٪۲۱
۷۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a4d195cbebdb9c089e76a12dc3f53b2fd9eb0aa0_1627928756.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم مردانه دانهیل مدل ICON Racing Blue حجم 100 میلی لیتر

ادو پرفیوم مردانه دانهیل مدل ICON Racing Blue حجم 100 میلی لیتر
ادو پرفیوم مردانه دانهیل مدل ICON Racing Blue حجم 100 میلی لیتر
۱,۷۰۰,۰۰۰
٪۲۰
۱,۳۵۹,۰۰۰ تومان
۱۷۰۰۰۰۰۰
٪۲۰
۳۶.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/727538f08c85574742c572abe85008de95a49c55_1626518202.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو تویلت مردانه دانهیل مدل بلک حجم 100 میلی لیتر

ادو تویلت مردانه دانهیل مدل بلک حجم 100 میلی لیتر
ادو تویلت مردانه دانهیل مدل بلک حجم 100 میلی لیتر
۹۶۰,۰۰۰
٪۲۷
۶۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1585369.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو تویلت مردانه دانهیل مدل Desire Silver حجم 100 میلی لیتر

ادو تویلت مردانه دانهیل مدل Desire Silver حجم 100 میلی لیتر
ادو تویلت مردانه دانهیل مدل Desire Silver حجم 100 میلی لیتر
۸۵۴,۰۰۰
٪۲۳
۶۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/485321.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو تویلت مردانه دانهیل مدل Pure حجم 75 میلی لیتر

ادو تویلت مردانه دانهیل مدل Pure حجم 75 میلی لیتر
ادو تویلت مردانه دانهیل مدل Pure حجم 75 میلی لیتر
۸۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2392094.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو تویلت مردانه آلفرد دانهیل مدل X-Centric حجم 100 میلی لیتر

ادو تویلت مردانه آلفرد دانهیل مدل X-Centric حجم 100 میلی لیتر
ادو تویلت مردانه آلفرد دانهیل مدل X-Centric حجم 100 میلی لیتر
۸۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/895108777767b7b0064dafb4a235bf3e5b2dea96_1598039209.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو تویلت مردانه دانهیل مدل ادیشن حجم 100 میلی لیتر

ادو تویلت مردانه دانهیل مدل ادیشن حجم 100 میلی لیتر
ادو تویلت مردانه دانهیل مدل ادیشن حجم 100 میلی لیتر
۸۷۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/010bfbb5287fd7019a763390f94f247ccf6904c0_1636816750.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو تویلت مردانه دانهیل مدل Classic حجم 100 میلی لیتر

ادو تویلت مردانه دانهیل مدل Classic حجم 100 میلی لیتر
ادو تویلت مردانه دانهیل مدل Classic حجم 100 میلی لیتر
۹۹۰,۰۰۰ تومان

برند عطر dunhill

خانه ی طراحی انگلیسی ای است که به صورت تخصصی روی پوشاک، لوازم لوکس و زینتی مردانه کار می کند. برند دانهیل از وقتی تاسیس شد که آلفرد دانهیل 21 ساله، در سال 1893 اداره کسب و کار لوازم اسب سواری (سراجی) پدرش را به دست گرفت. در آن زمان صنعت اتومبیل به عنوان یک تکنولوژی جدید رونق گرفته بود و آلفرد دانهیل بیزنس پدرش را به فروشگاه لوازم جانبی خودرو تبدیل کرد. چیزی نگذشت که دانهیل به تولید بوق ها، چراغ ها و ساعت های داشبورد خاص برای اتومبیل و بعد از آن عینک، کت چرمی و سایر ملزومات رانندگان معروف شد.

در سال 1907 و بعد از آن 1910 آلفرد دانهیل، تغییر دیگری در کسب و کارش داد و مغازه ی تنباکو و کارخانه پیپ دانهیل را هم احداث کرد. بیزنس تنباکو سود بسیار زیادی برای آلفرد دانهیل به ارمغان آورد و مغازه های لوکس زیادی در نیویورک و پاریس با این برند بوجود آورد.
مدتی بعد فندک و سیگار دانهیل نیز به بازار عرضه شدند و شهرت جهانی کسب کردند. دانهیل اولین فندکی را ساخت که با یک دست روشن می شد.

برند عطر دانهیل اولین عطر خود را در سال 1934 وارد بازار کرد، عطری مردانه با نام دانهیل فور من که طرفداران زیادی پیدا کرد. همانطور که از ابتدا برند عطر dunhill، برندی کاملا مردانه بود و تخصصی برای مردان لوازم تولید می کرد همه ی عطر  و ادکلن هایی که دانهیل تا به امروز ساخته است نیز به جز یک عطر یعنی عطر DESIRE for a Woman، مردانه هستند.

دیدگاه خود را بیان کنید

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فروش ویژه عطر و ادکلن مردانه دانهیل در یاسوج”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

باز کردن چت
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم